שירת האזינו היא שירת הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. משה רבינו השמיע באזני בני עמו האהוב דברי חיזוק שאמורים היו להוות עבורם צידה רוחנית לימים יבואו.

בשירה זו כלולים דברי נבואה על עתיד העם, החל מכניסתם לארץ ועד לאחרית הימים. השירה כוללת דברי תוכחה, אך גם דברי נחמה משובבי נפש.

הכרת טובה
נקודת המוצא של שלימות עבודת האלוקים היא מידת הכרת הטובה על החיים שהוענקו לנו ממרום.

טל ומטר
לעתים, נראה, כאילו הגשמים מכבידים ואף מקלקלים. אולם כעבור זמן, מבחינים הכול בטובה הגדולה שהביאו בעקבותיהם.

לאור האמונה
בנירנברג שבגרמניה חוקקו לראשונה את חוקי הגזע שהפלו את בני העם היהודי, ואשר בסופו של דבר הביאו לצעד שהצוררים ראוהו כ'פתרון סופי'.

תשובה מאהבה
כאשר עולים הרהורי תשובה בלבו של האדם, ידע נאמנה שהם באים מכוחו של הבורא, הקורא לו ומעודדו לשוב אליו.

מכאן אין לגרשם
התורה הינה אלוקית, היא ניחונה בסגולת הנצח, ולעולם לא תיעלם. תמיד ימצאו בעם ישראל אנשים, שידבקו בה בכל לב.

שירת המסתורין היהודית
בשירת האזינו כלולים שבעים חרוזים, שלתוכן יוצקו כל קורות עמנו עד סוף כל הדורות.

ממדי הבנה חדשים
יש פער העצום בין הבנת האדם הסובייקטיבית, לבין מידת הדין האלוקית, האובייקטיבית.

ואנוכי הסתר אסתיר פני...
עוצמת השואה, חריגתה מעבר לכל הנתפס בהגיון האנושי, גרמה לרבים מבני דורנו לפקפק בקיומה של השגחה אלוקית.

בניית אתרים