השבטיות המאחדת
מדוע עם צאתם מהשעבוד המצרי, מפתחת התורה את הפירוד לשבטים? האם לא טמון בחלוקה שבטית זו זרע המחלוקת?

האבהות השניה
הלידה הינה המאורע החשוב ביותר בחיי האדם. רגע הלידה מביא את האדם אל היש מן האין. אך עם זאת, לידתו האמיתית היא לידת הרוח שבקרבו.

המשכן – מרכז האומה
הכול מכירים בעובדה שעם ישראל הוא העם היחיד בתבל שהאמת הגדולה של האמונה מצויה אצלו. הדבר מעורר את קנאתן ובעקבות כך נוצרת משטמה.

עם סגולה
יצירת תבל ומלואה התנהלה על פי תכנית אב מוגדרת, שביסודה - העמדת עם ישראל במרכז.

חיבתם של ישראל
כל אחד ואחד מעם ישראל נושא עליו שם ייחודי וחשיבות ערכית מיוחדת. מפקד זה של ישראל נועד להדגיש ערכיות ייחודיות זו.

והצנע לכת עם ה' אלקיך
האדם מהלך בעולם הזה כשהוא נושא עמו אוצרות מלכים: תורה, מצוות ומידות טובות. כיצד יצליח להגיע בשלום למחוז חפצו יחד עם אוצרותיו?

בני המדבר
תרבותה המפותחת של מצרים, הצטיינה בתרבות אלילית על כל המשתמע ממנה לרוע, לאכזריות, לזימה ולגישה חומרנית לחיים.

איש על דגלו
מה מקום לקנאה בסידור המחנות במדבר ובהענקת הדגלים לשבטים?

הר סיני נייד
השאיפה לחדור אל הנעלם, להביט אל הקודש, להשתוקק אל הנשגב מעבר לכושרו הרוחני, המיטו מאז ומעולם שואה על האדם.

לזקוף קומת עבדים
מדוע ציווה האלוקים למנות את העם? הרי יודע הוא את מספרם גם בלא ספירה זו?

בניית אתרים