כשרות
כל חיה או בהמה המצוידת בשני סימני טהרה מעלת גרה ומפריסת פרסה מותרת באכילה. האחרות אסורות.

קדושה והתעלות
כל פעם כאשר התורה מזכירה את נושא הכשרות, היא מוסיפה מילים על "קדושה", "התעלות". התורה רמזה על קשר הקיים בין הנכנס לפינו לבין עיצוב אישיותנו.

קדושת השולחן היהודי
כשם שמאכל מורעל משפיע לרעה על האדם באמצעות פעילות הרסנית בגופו, באותה מידה משפיע המאכל האסור על האדם באמצעות פעילות הרסנית בנשמתו.

כשרות המזון
על כל אדם להיות מודע לעובדה שהמצוות תורמות לו להתקרב לעולם הנצח, שכולו רוחני.

השגחה פרטית
הבורא שומר את צעדיהם של אלו הנאמנים לו, ומצילם מן החטא.

מטרת הקרבת הקרבנות – התקרבות לה'
תכלית הבאת הקרבנות היא שבאמצעותם יתעלה האדם, יזהר מחטאים וויטיב את דרכו.

מוות בעת שמחה
בני אהרן, נדב ואביהוא, מתו בעיצומו של אחד הרגעים המרוממים והמסעירים ביותר שידעו בני ישראל- חנוכת המשכן, שזה עתה הושלם והוצב על מכונו.

איפוק בעת ויכוח
מיתת בני אהרן דווקא ביום חנוכת המשכן ובעת ששרתה שמחה גדולה במחנה ישראל, הותירה את רישומה הקודר על העם. אין די מילים כדי לתאר את געש הרגשות שנבלמו בדום זה של האב השכול.

בניית אתרים