הערב השלישי
האמון של אדם ברעהו הוא אמון בחלקו הפנימי, בחלק האלוקי הטבוע בו. הפוגע באמון זה פוגע במהות האדם, באלוקי שבו.

"אשר נשיא יחטא"
עם הרואה כיצד מנהיגו מוכן להודות בפומבי על חטאו, לבקש עליו מחילה, יבין כי גם הנשיא הוא אדם עם חולשות אנוש, והחטא רובץ לפתחו כמו לפתח כל אדם עלי אדמות.

מעלתו של אדם עני
מטרתה של הקרבת הקרבן, להחדיר לתודעת האדם את התחושה שהוא עצמו חייב להתקרב לבוראו ולהתעלות ברוחניות. הקרבן מהווה תזכורת והמחשה לחובה זו.

שאור ודבש
השאור והדבש רומזים לשני השורשים העיקריים של כל החטאים: הגאוה והתאוה. השאור המחמץ את העיסה, מסמל את ההתנשאות המתנפחת, ואילו הדבש רומז אל היצרים והתאוות שהאדם חומד בלבו.

הקרבן מקרב אל ה'
הקרבנות באים לבטא הכנעה וכפיפות קומה. ובאם אכן כך יביאום, יעוררו אותם הקרבנות לרחמים ולהתרצות, יגרמו קרבה ומאור פנים ויכפרו על כל עוונותינו.

מיהו מנהיג אמיתי
הודאה בחטא דורשת אומץ לב וגבורה נפשית, היא מוכיחה על שליטה עצמית ועל גדלות רוח.

מסע אל פנים האדם
החטא הוא החטאת המטרה. הוא מעשה שנעשה שלא בהתאם להכרת האדם. החטא הוא געשם של האינסטינקט והיצר והכניעה להם.

שגגה
מעשים רעים, אפילו נעשו בתום לב, משנים את הווייתו של האדם. הם שוחקים את מוסרו ועלולים לדרדרו למצב שלא היה מאמין כלל כי יקלע אליו.

העם ראוי למנהיגיו
כשיראה העם, שהאזרח הראשון במעלה אינו בוש להודות ברבים על חטאו, מכיר במשוגתו ושב עליה בתשובה, ינהג כך גם הוא כשיחטא.

הנשיא החוטא
חטאו של הנשיא, המנהיג, וחרטתו הכנה והגלויה ללא נסיונות התחמקות, יכולים לשמש מופת לעם כולו, האוהב לחקות את מנהיגיו.

בניית אתרים