"משכן העדות"
מקומו המרכזי של המשכן בתוככי מחנה ישראל מצביע על מעמדו המרכזי בתוככי האומה. סביבו נסבו כל הליכות העם, וממנו התפשטה השראת השכינה על כל ישראל.

בנין עדי עד
המשכן הוא מודל למשכן הפנימי שעל כל אדם לבנות בפנימיותו. לבו של האדם הוא בחינה של קודש הקודשים. המנורה מורה על אור החכמה, השולחן על טהרת הממון וכשרותו, והכיור על היטהרות מכל רע.

הציפיה לגאולה
בעוונותינו, חרב בית המקדש ונותר רק הכותל המערבי. דמעות אין ספור זולגות באותו מקום קדוש המאחד את העם כולו, עד שניתן לקבוע שהוא לב האומה.

פקודי המשכן
היהודי רואה בכל דבר את הרוחניות שהטביע בו הבורא. על פי מבט זה כל הישות החומרית מתגמדת, עד שאין כלל מקום לקנאה, לחמדה ולתאווה.

סכל בבית מרקחת
על האדם לדעת שתיקונו והתעלותו יכולים לנבוע רק מערכים, שהם מחוצה לו. בשאלת תכלית החיים ובסוגיית היכולת לבנות מסגרת נאותה מעבר למסגרת החומרית לחייו.

לשוב אל העם
כל עוד שכנה השכינה במשכן, שהתבטא באמצעות הענן, נמנע משה ולא נכנס אליו. חוסר יכולתו של משה להיכנס לאוהל מועד ברגעים הראשונים לקיומו, השיב לכל מעשה הבנייה את הפרופורציה הנכונות:

בניית אתרים