המהלך הנסי של מגילת אסתר
לימוד מעמיק של מגילת אסתר מוכיח על השגחה פרטית ועל צירוף מקרים כה נדיר, שרק הבורא מסוגל לחולל זאת.


"ותקרב אסתר אל המלך"
על פי דרך הדרש, בכל מקום שכתוב במגילת אסתר: "המלך" הכוונה היא לבורא, מלכו של עולם. מדובר ברובד חדש ועמוק להבנת כל מה שהתרחש במגילה.

בזכות התפילה
תפילת מרדכי נבעה מההנחה שאין ביד האדם להושיע, רק חסדו של ה' משפיע על מהלך המאורעות.


"מלחמה לה' בעמלק מדור דור"
במה שונה העם העמלקי משאר שונאי ישראל, שרבים מהם פגעו בנו לאורך הדורות?


"מלחמה לה' בעמלק"
מהן התכונות שהפכו את עמלק ללוחם, לשונא ולמתנגד לקיומו של עם ישראל בעולם?


שמונים ומאת יום
עונשה של ושתי, אשתו של אחשורוש, חושב באופן מדויק, דבר המורה על השגחת ה' על מעשיהם של בני האדם.


עצת המן
אחשורוש חשד כי המן רוצה לשאת את אסתר, וכי שניהם רוצים להרוג אותו ולשבת על כסא מלכותו. החשד ניקר במוחו וחרדה מילאה את כל ישותו.


רקע היסטורי: מגלות בבל לגלות מדי
ארבע המלכויות ששיעבדו את עם ישראל: בבל, מדי יוון ורומי מהוות ארבע שיטות חיים. סיפור מגילת אסתר התרחש בזמן מלכות מדי, פרט המסביר רבות את הרקע להתרחשותו של מאורע זה.


   

בניית אתרים