הנדודים עקב הצימאון הרוחני

מאמרים נוספים
הקדמה
היסטוריה חריגה וייחודית
פרשיות התוכחה רומזות לשני חורבנות
תיאור החורבן של בית המקדש הראשון
מאמרים נוספים
חורבן בית שני
המרד ברומאים וחורבן הארץ
התפזרות היהודים בגלות
ייסורי העם בגלות
עם ישראל לא יכלה לעולם
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעד
התורה לא תישכח
השבת - אות ברית בין ישראל לאלוקים
התקרבות הגאולה
הנדודים עקב הצימאון הרוחני
מאמרים נוספים

נתבונן שוב בנבואת עמוס (ח', י"א): "'הנה ימים באים', נאום ה' אלוקים, 'והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'". פסוק זה עוסק בתופעה מיוחדת במינה שתתרחש בעם ישראל. זוהי נבואה ברורה ומפורשת על אודות רעב כבד, שונה מכל סוגי הרעב שירדו לעולם. בעת הזאת לא יתורו בני אדם אחר מזון לגוף, שהרי באותה שעה הוא יהיה מצוי בשפע. רעב גדול זה יתבטא רק בכמיהה עזה לעניינים רוחניים. כאשר ישרור רעב זה, גם אנשים הרחוקים מתורה יחושו חסר גדול בפנימיותם, ויבקשו לשמוע את דבר ה'.

הנביא עמוס ממשיך בתיאור ההתרחשויות עקב הרעב (שם, י"ב): "ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח. ישוטטו לבקש את דבר ה', ולא ימצאו". הפסוק הראשון שהבאנו כאן, המספר על הרעב לרוחניות שישרור בעולם, מפתיע, אולם פסוק זה מפתיע שבעתיים. אם אנשים ייחסו חשיבות כה רבה לעניין הרעב, ויהיו מוכנים לשוטט מים עד ים ומצפון ועד מזרח כדי לחפש את דבר ה', מדוע באמת לא יענה להם ה'? הרי הובטחנו בתורה: "ובקשתם משם את ה' - ומצאת". קיימת הבטחה, שכאשר יבקשו את הקב"ה, ימצאו אותו! מדוע ה' לא ימציא את עצמו לאנשים המוכנים להרחיק לנדוד למען האמת עד קצווי ארץ? חז"ל קבעו כלל: "יגעת ולא מצאת - אל תאמין", האם אין פסוק מפורש זה סותר את הכלל? הרי הנביא קובע בו, שאף שהם יתייגעו וישוטטו לחפש את דבר ה' - לא ימצאוהו?

עיון מעמיק מלמד שאין כאן כל סתירה. החיפושים שהנביא מזכיר אינם נערכים במקום הנכון. את דבר ה' אין לחפש בקצווי ארץ! מי שתר אחר השכינה מים עד ים וממזרח ועד צפון, לא ימצאנה לעולם! לא זו בלבד שאין צורך להרחיק נדוד כדי למצוא את דרך ההצלה, אלא להיפך. המקום היחיד שיימצא בו הקב"ה הוא בנשמתו של האדם. שם נמצא האוצר הרוחני.

כדי להמחיש עד כמה קביעה זו מעשית בימינו, נתבונן נא בהמוני בני הנוער היהודיים הנודדים בקצווי ארץ ובארצות רחוקות. הם נודדים מתוך חוסר שקט פנימי ומתוך צימאון גובר. הם מחפשים! לעתים הם עצמם אינם יודעים להגדיר מה הם מחפשים. אולם הצימאון קיים. זהו צימאון אדיר. ולדאבון לב, החיפושים הנעשים כדי להרוות צימאון זה אינם נושאים פרי במקרים רבים מספור.

הנהירה בתקופתנו אחרי תורות מסטיות עלומות המצויות בארצות המזרח, הינה התגשמות בזעיר אנפין של דברי הנביא. רבים נוהרים לשם, רבים אובדים שם, רבים שבים תוהים, האוצר נותר בבחינת נעלם! הם לא גילוהו "מצפון ועד מזרח", כי הוא לא נמצא אי-שם, הוא נמצא בתוככי לבם של המחפשים!

בניית אתרים