התקרבות הגאולה

מאמרים נוספים
הקדמה
היסטוריה חריגה וייחודית
פרשיות התוכחה רומזות לשני חורבנות
תיאור החורבן של בית המקדש הראשון
מאמרים נוספים
חורבן בית שני
המרד ברומאים וחורבן הארץ
התפזרות היהודים בגלות
ייסורי העם בגלות
עם ישראל לא יכלה לעולם
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעד
התורה לא תישכח
השבת - אות ברית בין ישראל לאלוקים
התקרבות הגאולה
הנדודים עקב הצימאון הרוחני
מאמרים נוספים

נבואות רבות הזהירו והתריעו, שהתוצאה של עזיבת התורה תהיה גלות קשה ומרה. אולם בד בבד עם נבואות אלו התנבאו הנביאים, כי גם לגלות ולסבל יבוא קץ ביום מן הימים. בנבואות רבות קיימת התייחסות למאורעות העתידים להתרחש בתקופה שלפני בוא הגאולה.

בנקודה זו יש לדורנו מעלה שלא היתה קיימת בדורות הקודמים. בעבר היה צורך באמונה חזקה כדי לצפות כל רגע להתגשמות נבואות הגאולה. אנשים שהתבוננו במתרחש במבט ריאלי ומפוכח, לא הבחינו בסימנים מעודדים. לעומת זאת, בימינו כולנו עדים להתגשמותן המופלאה של הנבואות אודות התקופה שלפני בוא הגאולה, וזאת בדרכים שאיש לא היה יכול לצפות מראש. לדוגמה, היש הסבר רציונלי לעובדה, שגרמניה ובעלות בריתה כבשו במלחמת העולם השנייה ארצות כה רבות, ונעצרו דווקא בשערי ארץ-ישראל? זאת ועוד, כיצד ניתן להבין את העובדה, שלאחר השואה הנוראה, שהכחידה שליש מעמנו, התקבצה השארית הדוויה דווקא בארץ ישראל? איש לא היה מסוגל לחזות תופעות אלו מראש. ההשגחה העליונה היא שטוותה תופעות מופלאות אלו, ולפיכך היא גם יכלה להודיע עליהן מראש על ידי הנביאים: "ובהר ציון תהיה פליטה, והיה קודש" (עובדיה א', י"ז).

ארץ ישראל החלה שוב לפרוח. לאחר השממה, ההרס והחורבן, שהיו מנת חלקה במשך אלפי שנים, אנו רואים בעינינו את פריחתה. גם פרט זה נצפה אלפי שנים מראש, ונכתב בתנ"ך: "ואתם, הרי ישראל, ענפכם תתנו, ופריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא" (יחזקאל ל"ו, ח'). על פסוק זה אמרו חז"ל: "אמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה - כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרה הקץ". "שמספר לך סימנים לפני בואו (של המשיח), לדעת בו שהוא בא" (מסכת סנהדרין דף צ"ח, א', ופירוש רש"י ורמ"ה שם).

פרט נוסף המסוגל להכות בתדהמה כל מתבונן, הוא תופעת החזרה בתשובה המתגברת והולכת. אנשים 'ריאליים' צפו לפני עשרות שנים בלבד, שהיהודים הדתיים ייעלמו מן האופק בתוך תקופה קצרה יחסית. דעתם היתה, שבעוד דור או שניים ייהפכו יהודים שומרי תורה ומצוות לנחלת ההיסטוריה. והנה, תחזית זו התבדתה כליל. לא זו בלבד שלא התמעטו ספסלים בבתי המדרש, אלא גם בניהם של אותם ריאליסטים, שחזו את היעלמותם המוחלטת של היהודים הדתיים, הצטרפו בחלקם למעגל שומרי המצוות. יתר על כן, תופעה מפתיעה זו, מופיעה במפורש בתורה: "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה... ושבת עד ה' אלוקיך, ושמעת בקולו" (דברים ל', א'-ב'). לפי הכתוב בתורה, הצרות ואובדן הדרך יביאו לתופעה של שיבה לה' ולמצוותיו. עדיין איננו תופסים את מלוא משמעותה והיקפה של תופעת החזרה בתשובה, אך עלינו לדעת, שלפני שנים רבות מאוד תיאר אותה הנביא עמוס בבהירות רבה (ח', י"א): "הנה ימים באים', נאום ה' אלוקים, 'והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'". הצמא הגדול לרוחניות מקיף כיום רבדים גדולים בעם. הוא אינו תופעה חולפת או אירוע מקרי, אלא הוא קשור לנשמת האומה, והנביאים כבר צפו את בואו מקדמת דנא.

כל הסימנים הללו, ורבים נוספים שלא הוזכרו כאן, מהווים את ההקדמה לבואה של הגאולה. הסימנים המתממשים לנגד עינינו מעידים על תקופה גדולה הממשמשת ובאה, על חלום הדורות העומד להתגשם, על אהבתו הגדולה של הבורא לבניו. בין נבכי ההיסטוריה הוא צועד עמהם צעד אחר צעד לקראת התגשמות הייעוד הגדול.

בניית אתרים