כתר החכמה – ענווה

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

הענווה משמשת ככתר לחכמה בשני מישורים.

המישור הראשון הוא הדרך לחכמה. לעניו קל יותר להגיע לאמיתה של החכמה, שכן הוא מוכן להודות בטעויותיו ואף מוכן לשמוע את דעתו של הזולת.

המישור השני הוא תכלית החכמה. החכם האמיתי אינו שוקע בגאווה לנוכח הישגיו, אלא הוא נעשה עניו לנוכח מבועי החכמה שהוא נתקל בהם תדיר.

חכמתו של העניו – נאה היא. כולם חפצים בה והיא משמשת כעטרה לראשו.

בניית אתרים