כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל

 
פתגמים נוספים
כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה
פתגמים נוספים
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא
כי מי אשר יחובר אל החיים – יש בטחון
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבא הבל
כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול
פתגמים נוספים

רוב בני האדם החיים בעולם סבורים שהעולם הזה הוא היחיד הקיים. גם חלק מהאנשים המאמינים בקיומו של העולם הבא, אינם חיים את חייהם לאורה של ידיעה זו. מרוץ החיים משכיח את תכלית החיים!

אדם המתבונן בחייו מסוגל להבין אט אט שלא יתכן שהחיים כאן הם חזות הכל. לא יתכן שנוצרנו עם נפש כה עמוקה ועם נשמה כה נעלה אך ורק כדי לחיות עשרות שנות חיים חומרניים ותו לא.

זכירתו של כלל זה בכוחו להעניק את הממד הנכון לחיינו העכשוויים. מנקודת הראות של הנצח, של העולם הנמצא מעל למישור הזמן, כל הנמצא כאן ניתן לכנותו "הבל", כלומר, אין לו קיום. עם חלוף הזמן, גם הוא חולף בלי להשאיר רישום כלשהו.

בניית אתרים