ביטול הכבוד העצמי

מעשה ומזכיר הכולל בשכונת "בתי מחסה" בירושלים ציווה לשמשו: "לך והזמן את גב' רוזנפלד, ומסור לה שתסור למשרד לקבל סכום כסף שהגיע עבורה ולחתום על הקבלה". נחפז השמש, התבלבל וטעה. הוא החליף את השם רוזנפלד - בזוננפלד, ומ"גברת" ל"הרב". ירד לביתו של רבי חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, ואמר לו כי המזכיר מבקשו שיעלה אליו.

מיד הזדרז הרב ועלה למשרד. משנפתחה הדלת, תמה המזכיר: "אם הרב זקוק לי, למה לא שלח לקרוא לי?" ענה הרב בפשטות: "השמש הזמינני אל כבודו". עד מהרה התבררה הטעות. רצה המזכיר לנזוף בשמש, אך הרב מנע בעדו באומרו כי זה עלול לקרות לכל אדם. ברכו לשלום ויצא מהמשרד. אולם לא לדירתו חזר, אלא עלה במעלה השכונה, דפק על דלתה של גב' רוזנפלד והודיעה: "מזכיר הכולל מבקש כי תכנסי אליו, הגיע בעבורך כסף..."

בניית אתרים