מי שהבחין במקום הגלמוד

באמצע תפילת שבת חמק ר' יוסף חיים זוננפלד מבית הכנסת ובושש לחזור. יצאו לחפשו ומצאוהו עומד ליד פתח ביתו של יהודי ערירי, ופורץ בגרזן את הדלת. כשזו נפרצה, מצאו את האיש מת על מטתו. התברר שר' יוסף חיים הבחין בהעדרו של אותו גלמוד, שהיה קובע בהיכל מקום לתפילתו. משלא בא, נתעורר בלבו חשש שמא אינו מרגיש טוב. דפק בדלת, ומשלא נענה, פרץ אותה, וחששו התאמת.

בניית אתרים