כיצד משפיעה הגישה לבחירת בת זוג על הצלחת הנישואין?

אדם החפץ למצוא בת זוג – כל עתידו נתון בידו. בגישתו לנושא, תלויים סיכוייו ותקוותו לזכות לחיי משפחה מאושרים ובשותפות מושלמת, או חלילה להיפך. אם הוא מאמין שהכול נקבע משמים ברצון הבורא, והוא אינו אלא כמוצא מציאה שזימנו לו מן השמים – אז ייאמר עליו: "מצא אשה מצא טוב" (משלי י"ח, כ"ב). מציאה אינה תלויה בהשתדלות ובחיפוש, בכשרון ובדעת, אלא היא באה באקראי, כמתנת שמים. אדם המוצא אשה שזומנה לו משמים, לא יפקפק ולא יהרהר. הוא יכיר בכך שהיא זו המיועדת לו על פי ההשגחה העליונה. הוא יסתגל אליה, יכבד אותה ויוקירה.

חשוב להדגיש, כי ודאי שראוי שיעשה האדם השתדלות למצוא את בן זוגו, ואף ישקול במאזני שכלו האם היא מתאימה לו. אולם עם זאת, עליו להאמין כי לא השתדלותו היא הקובעת, אלא רצון שמים הוא המכוון את הכול. הדבר דומה להשתדלות וביטחון בענייני פרנסה. האדם חייב לנקוט פעולות השתדלות, אך עם זאת, עליו להאמין כי לא השתדלותו קובעת את מהלך העניינים, אלא ביטחונו בהשגחה העליונה הוא המביאו לדרך הנכונה.

לעומת זאת, אם ניגש אדם לחפש את המיועדת לו בדעה של "מוצא אני", כלומר, הוא סבור שהדבר תלוי בו, בכשרונו, בתבונתו, ביופיו, בעושרו, בייחוסו ובשמו, ולא בידי שמים, עלול להאמר עליו הפסוק: "מוצא אני מר ממוות". שכן תמיד הוא עלול להרהר שמא היה מסוגל למצוא טובה הימנה, שמא לא חיפש דיו, ואז הוא עלול להצטער בלבו שמא החמיץ הזדמנות כלשהי. כאשר יעמוד אותו אדם מול מבחן החיים הראשון, עלול הוא לחשוב שמא כדאי לנסות שוב... אם תלווה מחשבה זו את האדם, אוי לו ואוי לחייו המשותפים. בני הזוג עלולים לא להיות מאושרים בחייהם, לא להסתגל זה לזה באופן מושלם ולא להגיע להתאמה הדדית. כל אחד ידרוש שזולתו יוותר לו ויסתגל אליו, שאם לא כן, הוא יראה את בחירתו ככישלון.

גישתו של החתן לשתי בחינות אלו היא המפתח לעתיד חייו ולעתיד נישואיו. האמונה בהשגחת הבורא, השגחה המכוונת את בן הזוג לחיים משותפים, לא זו בלבד שהיא מוציאה אותנו מן המבוך של עניין כה גורלי, אלא שהיא מהווה גם מפתח להצלחה בחיים המשותפים במסגרת הנישואין.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים