האם ניתן להגיע לשלום של אחרית הימים כבר בימינו?

שלום קבוע של אחרית הימים אינו ניתן למימוש ולהגשמה ברגע שמנהיגים אלה או אחרים חפצים בו. זהו שלום שאינו תלוי כלל בבני אדם וברצונם. הוא תלוי בתקופה, והתקופה, כאמור, היא אחרית הימים.

על תקופה זו נאמר: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו: 'לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו-ב', א'-ד').

זהו חזון אחרית הימים הכולל גם את רעיון השלום המצוטט. בתקופה אותה מתארים הנביאים בערגה רבה, מתנוסס בית המקדש על תילו בראש ההרים. נהירה בלתי פוסקת של עמים מתנהלת אליו. נהירה זו הינה תוצאה של התעוררות רוחנית העתידה לפקוד את עמי העולם, עד שכולם ירצו לדעת את דרכי ה'. ציון עתידה להפוך למרכז רוחני גדול, וממנה תצאנה תורה והדרכה לכל עמי העולם. בישראל ימלוך אז המלך המשיח, חוטר מגזע ישי, שישפוט את עמי העולם, יוכיח אותם על מעשיהם וידריכם בדרך ישרה, שיש בה הבנה הדדית וסובלנות בין העמים. השפעתו תוביל לשינוי ערכים ולמהפך בתפיסה הכללית של עמי העולם. עמי העולם יבינו שאין עוד מקום למלחמות, וכתוצאה מכך יבוטלו הצבאות, יפורקו המחנות, והתעשייה הצבאית תיהפך לתעשייה חקלאית. אותם בתי חרושת שיצרו עד עתה טנקים יחלו מכאן ואילך ליצר טרקטורים. מפעלים ליצירת חרבות - יסבו את קו היצור ליצירת מזמרות. תתגשם הנבואה: "לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה".

ובאשר ליחסים שבין אומות העולם לבין עם ישראל נאמר:

"וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטן נוהג בם. פרה ודב תרעינה, יחדיו ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן... לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" (ישעיהו י"א, ו'-ט').

ישראל לא תהיה עוד מטרה לכיבוש, להתגרות, לשוד ולביזה. אומות העולם ישלימו עם מציאותו של הכבש, ויניחו לו לחיות את חייו מבלי לפגוע בו כלל. זהו, איפוא, השלום של אחרית הימים.

שלום זה, כאמור, אינו תוצאה של משא ומתן ארוך ומייגע, ואינו תלוי כלל בחתימתם של מנהיגים. נשיא ארה"ב אינו המלך המיוחל שיבוא לשפוט "בין הגויים ולהוכיח לעמים רבים", וודאי שאין הוא נחון בתכונות של: "הצדק איזור מתניו והאמונה איזור חלציו", המאפיינות את המלך המשיח. לשלום זה אנו מצפים בכליון עיניים. הוא יגיע בשעה ש"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים