מהי תכלית החיים עלי אדמות?

החיים עלי אדמות הינם חידה סתומה ומלאה תעלומות. אלפי שנים משקיע האדם מאמצים שכליים לרדת לצפונותיה של חידה זו. למרות מאמצי עילית השכל האנושי, לא הצליח שכלו של האדם לגלות את סוד החיים ואת דרך התהוותם. למותר לציין שאם האדם אינו מכיר את סוד חייו, הוא אינו מכיר גם את תכליתם - ובעיני שכלו הוא לא הצליח גם לדעת את תפקידו ואת דרכו בחיים.

זכה עם ישראל שבמעמד הר סיני נתגלה לו בורא עולמים וגילה רז לבניו, מהי תכלית החיים ומהו ייעודו של האדם עלי אדמות. התברר כי יש לאדם חובות בתחום קיום המצוות. כשם שהוסברו לו תופעות החיים, כך הוסברו לו גם חובותיו בחיים עלי אדמות. תרי"ג (שש מאות ושלוש עשרה) מצוות ניתנו לו. יש מהן הרחוקות מהבנתו והוא אינו מסוגל לרדת לעומקן, ויש מהן הקרובות יותר להבנתו, והוא סבור שירד להבנת מטרתן. אלה הן בעיקר המצוות הבאות להסדיר את יחסי האדם עם חברו. למעשה, אלו כמו אלו, מקורן האמיתי הוא בהיותן מצוות הבורא. גם אותן מצוות שהאדם סבור שהבין אותן, הבנתו חודרת רק לקליפה החיצונית של סוד מהותן. כשם שהאדם לא חדר להבנת החיים המלאה, כך גם לא חדר להבנת המצוות המלאה.

חז"ל לימדונו: "התורה אומרת: אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם הבונה פלטין אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא דפתראות ופנקסאות יש לו, לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פלטין. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם" (מדרש בראשית רבה א', ב). תכנית העולם, שהיא גם תכנית החיים, טמונה בתורה. על פיה נברא העולם. חוקי הבריאה, שהם חוקי הטבע וחוקי הנהגת העולם - טבועים בתורה. ככל שיעמיק האדם בתורה, הוא ישכיל יותר להבין את מהות העולם, חוקיו, מטרתו ותכליתו. ככל שיתמיד האדם לחיות בהתאם לתורה, שהיא תכנית העולם ותכנית חייו, יהיו חייו מלאים יותר ומותאמים יותר לתכליתם.

בניית אתרים