מדוע הבורא נתן לאדם את כח הבחירה החופשית?

הקב"ה רצה להיטיב לברואיו ולכן נטע בהם את כח הבחירה החופשית. באמצעות כח זה מסוגל האדם לבחור על פי רצונותיו את דרכו בחיים ולהחליט על צעדיו בהתאם לכושר שיפוטו האישי. אלמלא היתה ניתנת ביד האדם היכולת לבחור בעצמו את מהלכיו, לא היה טעם להטיל עליו מצוות או חיובים כלשהם. באם הכל מוכתב מראש וניתן לצפות מראש את העתיד להתרחש שוב, אין משמעות לשכר או לעונש המיועדים לאדם, ותורת הגמול היתה נעשית פלסתר. לא יעלה על הדעת שיש להעניש אדם בשל מעשיו הרעים שאינו אחראי להם, וכמו כן, אין כל מקום לשלם לאדם שכר על מעשיו הטובים שעשה שלא בבחירתו. ואמנם, לבעלי חיים אין מיועד שכר או עונש, שהרי הבחירה החופשית נעדרת מהם.

רק לנוכח העובדה שיש לאדם אפשרות לבחור את דרכו, ויש לפניו מצוות ואיסורים, חייו משתנים מבחינה מהותית עד לבלי הכר, ושכרו יינתן לו כגמולו בהתאם לטיב מעשיו.

מתן הבחירה מצד הבורא לאדם מהווה עבורו חסד נפלא. אילו היתה הכרה זו מלווה תדיר את בני האדם, היו האנשים והעולם כולו מגיעים לפסגת שלמותם, ו"גן עדן" היה הופך לא רק למושג הקרוב אל התפיסה, אלא לענין מציאותי שעל פיו מתנהלים כל חיינו. אולם, לדאבון לב, במקום שהאנשים יוקירו מתנה זו של הקב"ה, הם עושים שימוש לרעה בכח בחירתם ומנצלים אותו לפעולות המנוגדות לרצון שמים.

ראשון לכולם היה אדם הראשון, מיד ביומו הראשון לא עמד בניסיון ונכשל בחטא. מאז החלה האנושות להדרדר במורד החטא - עבירה גררה עברה וכישלון רדף כישלון, עד שפני העולם השתנו בתכלית והתרחקו מהיעד הראשוני שהועיד לו הבורא.

חשוב להדגיש, שאדם הראשון באוכלו מעץ הדעת, עשה זאת מתוך שיקולים של "לשם שמים". אולם דרכו זו הביאה את היצר הרע לשכון באופן מעשי בתוככי העולם. קין בנו של אדם הראשון כבר נגרר לחטא שלא היתה לו שום הצטדקות, כאשר ביצע את הרצח המתועב, הראשון בתולדות האנושות. קין הפך להיות אב לרוצחים הבאים אחריו ומאז והלאה "אות קין" מהווה סמל של קלון לכל נושאיו.

אולם למרות הכל, לא אפסה תקוה! עוד תגיע שעה בה תתגשם התכנית האלקית, והעולם כולו יגיע למדרגה בה היה בתחילה, לפני חטא אדם הראשון. העולם צועד אל תכליתו, כאשר ה', מנהיג העולם, מכוון אותו בדרך נסתרת באמצעות מעשיהם המגוונים של כל בני האדם.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים