עד היכן מגיע ערך המצוות ושכרן?

מערכת המצוות הינה עמוקה ועדינה כאחת. התייחסות אליה שלא באופן מלא ובהתאם לכל הנחיות התורה, עלולה לפגוע ביכולת קיום המצוות ובזכויותיהם של אותם בני אדם שלא השכילו להכיר את הערך העליון של הרוחניות.

אדם המבצע ניסוי במעבדה יודע שתנאי ראשון להצלחת הניסוי הוא ביצוע עקבי וקפדני של כל ההוראות. באם בדיקה מעבדתית דורשת חיטוי של הכלים בהם היא מבוצעת, ברור שאי הקפדה על הוראה זו תכשיל את התוצאות, והעבודה כולה תעלה בתוהו. ובאם אדם הבונה מכשיר אלקטרוני יזלזל בהוראות ההרכבה, המכשיר לא יפעל.

ככל שהנושא בו אנו עוסקים חשוב יותר, עדין יותר ומורכב יותר, באותה מידה יש להקפיד בו הקפדה יתירה על מילוי כל ההוראות. דוקא משום עדינותו של הנושא, עלולה הוראה הנראית צדדית ובלתי חשובה להכשיל את הכל!

לימוד התורה הוא הערך העליון והמרכזי ביותר הקיים בבריאה. התורה כוללת את רצונו של ה'. כאשר אנו עוסקים בתורה, אנו עוסקים למעשה במטרת הבריאה כולה. הבריאה כולה - השמים וצבאם והארץ וכל אשר בה, אינם אלא הרקע והתפאורה לעיקר, למעשיו של האדם. הבריאה היא האמצעי, ומעשיו של האדם הם התכלית. כאשר יהודי לומד תורה ומתאמץ לדעת את רצון ה', מתבצע כאן תהליך מופלא של קליטה והזדהות בין מוח ה"בשר ודם" של האדם לבין רצונו האלוקי של הבורא. כשם שאצל האדם, רצונו הוא כבודו, כך הם פני הדברים גם לגבי ה'. השגת (הבנת) רצונו (כבודו) של ה' היא הפסגה שאליה יכול האדם להעפיל בימי חייו עלי אדמות.

לנוכח העובדה שהנושא הנידון חשוב, עדין ועמוק מאד, מובן מאליו, שרק מילוי כל הוראות התורה בשלמותן, תצעדנה את האדם אל הפסגה.

זאת ועוד, רום ערכן של מצוות התורה נשגב מבינתנו. קטנים אנו מלאמוד עד להיכן מגיעים מבחינה רוחנית מעשי מצוותיו של אדם מישראל. אילו תיקונים עילאיים נעשים על ידו בכל העולמות, ומה רבה היא התועלת הצומחת ממעשי המצוות לנפש האדם.

על כל מצוה ממצוות התורה עומד התנא ומזהיר (אבות פרק ד', משנה ב'): "הוי רץ למצוה קלה כבחמורה". כל מצוה, אף זו הנחשבת כקלה, עומקה ורומה חובקים זרועות עולם ומתנשאים למעלה ראש.

שכר העולם הבא צפון וחתם הוא מעין הבריות. אפילו הנביאים שהתנבאו על ריבוי הטובות והשפע שירדו משמים בעקבות קיום המצוות, עינם לא ראתה את שכר העולם הבא עצמו. "כשם שלא ישיג את הסומא עין הצבעים, ואין החרש משיג שמע הקולות... כן לא ישיגו הגופות את התענוגים הנפשיים". שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא עולה בערכה מעל כל התענוגים המצויים בחיי העולם הזה גם יחד.

מעיקרי האמונה הוא להאמין ששכר נפלא זה מעותד אף למי שמקיים מצוה אחת בלבד, בתנאי שקיום זה יהיה מושלם בתכלית, ויעשה לשם שמים ללא תערובת של נגיעה כלשהי. ריבויין של תרי"ג המצוות שניתנו לישראל, נובע מרצונו של הקב"ה להיטיב לישראל עמו. ריבוי המצוות יוצר אפשרויות רבות ומגוונות הניצבות בפני האדם. מפאת הריבוי הגדול, במרוצת ימי חייו הוא יזכה להגיע אל השלמות בקיומן של המצוות. ובכך יזכה לחיי העולם הבא, שכאמור, אין בכוחנו להשיג את רום ערכן וגדלותן.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים