האם גם לאדם החוטא יש תפקיד בעולם?

למעשה, כל אדם מפרסם את שם ה' בעולם. גם החוטא מביא בסופו של דבר לפרסום האמונה בעקבות הנהגת שמים כלפיו.

מציאות הרוע בעולמנו נראית במבט ראשוני כמנוגדת לקדושה. לא אחת ניתן לפגוש באדם המתנהג במודע בניגוד לרצון ה', ואף על פי כן הוא חי וקיים, ולעתים גם עושה חיל בחייו. עובדה זו עלולה לגרום לתהיות ולשיבוש דעותיהם של האנשים המתבוננים בו. אדם שטחי עלול לסבור שחס וחלילה עזב ה' את הארץ, ונתן מקום לכוחות הרשע והרוע לפעול כאוות נפשם.

למרות הנראה לעין, מבט מעמיק מלמד, שאף באם פלוני מרשיע במעשיו ומתנכר לאלוקיו, הרי שבאותה שעה עצמה הוא פועל בעזרת הכוחות שהקב"ה מעניק לו. אלמלא העובדה שהקב"ה מרעיף כוחות וכישורים, לא היה ביכולתו של איש להרים יד או רגל, ואף העושה מעשים שליליים בכלל זה. רק רצון ה' הוא המקיים אדם זה למרות מעשיו הרעים. לא תמיד ברור לנו מדוע נותנת ההשגחה לאותו אדם כוחות לפעול. יתכן שהדברים נעשים כדי לאפשר את הבחירה החופשית בעולם, ויתכן שמטרתם לטורדו מנחלת העולם הבא. אולם דבר ברור למעלה מכל ספק הוא שהקב"ה הוא זה המחיה והמהווה את כל ההוויה. "אין עוד מלבדו". בכל תופעה, גם בתופעת התגברות של הצד השלילי, ניתן לגלות את יד ה'.

זאת ועוד, הן בסופו של דבר יתן אותו אדם את הדין על מעשיו הרעים. וגם מכך יתרבה קידוש שם שמים. כאשר יתברר לעין כל, כי יש אלוקים שופט בארץ. ואכן אדם המתבונן במבט עמוק מבחין בכך מראש.

דוגמה קלאסית ללקח עקרוני זה ניתן ללמוד מהמאורעות שהתרחשו בתקופת יציאת מצרים. באותה עת עמד פרעה מול עם ישראל והכריז: "לא ידעתי את ה'", ומעשיו הרעים אכן תאמו את הכרזתו. ניתן היה לצפות שפרעה ייענש בו במקום על מעשיו ועל הצהרתו, ואילו עם ישראל ישתחרר מיידית מתחת עול השעבוד. אולם לא כך היו פני הדברים. פרעה הצליח להכביד את עולו על ישראל, למרות המכות שנחתו עליו בזו אחר זו והמשיך להקשות את ליבו. התרחשותה של תופעה זו עלולה היתה להקשות על קטני אמונה, אולם הקב"ה הודיע למשה: "כי אני הכבדתי את לבו" (שמות י', א'). כלומר, אם תיטיב להתבונן, תוכל לראות גם במחיצת פרעה הרשע את יד ההשגחה המנהלת את כל מערכות היקום בהתאם לתכניותיה. גם במה שנראה כמרוחק וכמנותק מהשכינה, ניתן לחשוף את נקודת הקדושה המצויה במרכז. ולא עוד, אלא שבמכות שבהן נענש פרעה, הוכח בבירור: "כי אני ה' בקרב הארץ" (שמות ח', י'). לקח זה סומן מראש כאחת המטרות הראשיות שבעטיין הונחתו המכות על פרעה ועל עמו. הקב"ה תכנן תכנית ארוכת טווח לשחרור בני ישראל ולגילוי כבוד ה' בעולם, ואמנם תכנית זו פעלה ללא כל שינוי עד להסרת עול השעבוד.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים