מהי התורה שבעל פה ומתי היא נמסרה לנו?

התורה שבעל פה ניתנה כרוכה יחדיו עם התורה שבכתב במעמד הר סיני. היא זו המפרשת את התורה שבכתב ומאפשרת לנו לקיים את המצוות. בלעדיה לא ניתן להבין את כל הכלול בתורה.

האמונה בתורה מן השמים כוללת גם את האמונה בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה כוללת פרטים ופירושים על הנושאים המובאים בתורה שבכתב.

עד שהועלתה התורה שבעל פה על הכתב במשנה ובתלמוד, היא נלמדה בעל פה ונמסרה מדור לדור. המוסר הראשון היה משה רבנו שקיבלה מהקב"ה בסיני. הדברים מובאים בתחילת מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" (אבות א', א').

התבוננות בתורה שבעל פה מלמדת אותנו, שלא ייתכן שלא ניתנה תורה שבעל פה כביאור לתורה שבכתב. מצוות רבות בתורה הינן בלתי מבוארות ללא הפירושים והפרטים שניתנו בתורה שבע"פ.

לדוגמא: בציווי של מצות תפילין כתוב בתורה: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו', ח'), אולם לא כתוב מה מכילות התפילין בתוכן וכיצד הן נראות. מנין לנו שהן חייבות להיות מרובעות? מנין לנו שצבען חייב להיות שחור? שאלות אלו הינן רלוונטיות גם ביחס ליתר הפרטים הרבים של מצוות תפילין. אין כל ספק שנמסרו בעל פה פרטים מדוייקים על צורתן ועל תוכנן של התפילין. ואמנם, היהודים בכל מקום מושבותם הניחו תמיד אותן תפילין, כפי שנצטוו בתורה שבעל פה, והדבר הועבר מדור לדור.

הבה נציין דוגמא נוספת: אודות שחיטת בעלי חיים כתוב בתורה: "וזבחת... כאשר ציויתיך" (דברים י"ב, כא). היכן נצטווינו על כך, והרי אין פסוק בתורה בו כתוב כיצד שוחטים! אין ספק שהכוונה היא: "כאשר צויתיך" בתורה שבעל פה! ואמנם כל ישראל מקיימים את מצות השחיטה לאורך כל הדורות על פי הפרטים המובאים בתורה שבעל פה.

מאות שנים בטרם נולדו חכמי המשנה והתלמוד, הניחו כל ישראל אותן תפילין, כפי שאנו מניחים כיום. כמו כן הם קיימו באופן דומה את כל המצוות על כל פרטיהן ודקדוקיהן.

אילו לא נמסרו פירושים אלו בהר סיני יחד עם נתינת התורה, כיצד לא התהוו נהגים שונים בקיום מצוות אלו ואחרות? האחידות הקיימת בפרטי המצוות שאינם מפורשים, מוכיחה כי הם ניתנו ברגע נתינת התורה, ולאחר מכן הם הועברו במדוייק מדור לדור. כאשר הגיעה שעת העלאת הדברים על הכתב בתקופת התנאים והאמוראים, כתבו החכמים את המסורה שהיתה מקובלת בידם. מאותה שעה צועדות התורה שבכתב והתורה שבע"פ כשהן צמודות יחדיו בספרי התורה, המשנה והתלמוד, ועם ישראל הוגה בהם ומכוון את אורחות חייו בהתאם לכתוב באותם ספרים עתיקים, אך עם זאת חיים ורעננים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים