מדוע שוברים כוס זכוכית מתחת לחופה?

חז"ל אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כדי להבין את מאמרם זה, אנו חייבים לדייק בלשונם. חז"ל לא אמרו שהמתאבל על ירושלים יזכה לראות בעתיד בשמחתה, הם אמרו: זוכה ורואה, בהווה - בעליל. בחורבן עצמו מונחת שמחתה של העיר. אין כוונת חז"ל במאמר זה לומר שהמתאבל זוכה לתמורה על התעניות ועל העינויים שהוא קיבל על עצמו בגלל החורבן. זו גם אינה הכוונה של הציווי להתאבל על ירושלים. מטרתה של האבלות על ירושלים לתת לאדם פרק זמן בו הוא יתבונן במעשיו, יפשפש בהם וימצא דרך ראויה ומעשית כיצד לתקן את עצמו. על ידי תיקון המעשים, האדם מונע את הצער העתידי וגורם שלא תחזורנה צרות החורבן.

הדברים כלולים בדברי הקינה שכתב ירמיהו הנביא במגילת איכה. מלבד תיאור החורבן, הגלות והצער מורה לנו ירמיהו גם מהי דרך ההנהגה הראויה בעקבות החורבן. "נחפשה דרכינו ונחקורה" (איכה ג', מ'), על ידי התבוננות בחטאינו אנו יכולים להגיע למצב של "ונשובה אל ה'". (שם). הקב"ה הבטיח לאבות הקדושים שלא יטוש אותנו לעולמים. הריחוק שלנו מה' יתברך הוא תוצאה של מעשינו. לכן, על ידי תיקון מעשינו אנו יכולים לחזור אליו, וגם לחזור למצבנו הקודם: "חדש ימינו כקדם". (איכה ה', כ')

המכשול היחיד העומד בפני האדם הרוצה לשוב אל בוראו, הוא האדם עצמו. אם הוא ימשיך בדרכו הרעה, הוא גם ימשיך להתרחק מבוראו. לעומת זאת, אם הוא יתקן את מעשיו, הוא יתקרב שוב אל ה'. הקב"ה, אינו מתרחק ח"ו מהאדם - האדם הוא זה אשר בוחר לעזוב את ה' או לחזור אליו.

המתאבל על ירושלים - המתעמק בסיבות שהביאו לחורבן העיר, ועל ידי כך הוא גם מגיע לתיקון אותם מעשים שהביאו לחורבן - זוכה ורואה בשמחתה. שמחתה ושלמותה של ירושלים היא כאשר העיר ממלאת את ייעודה. הייעוד הוא חיזוק הקשר בין שמים וארץ. ירושלים נקראת "העיר שחוברה לה יחדיו" (תהילים קכ"ב, ג') - ירושלים מסמלת את החיבור, את הקשר הישיר הקיים בין השמים לארץ, בין הקב"ה לבין האדם.

יעקב אבינו, בבורחו מפני עשו אחיו, לן בהר המוריה, שם הוא ראה בחלומו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו. נבואה זו מבשרת על ייעודה האמיתי של העיר. המתאבל על ירושלים, מתאבל על התרופפות הקשר עם ה' שנגרם על ידי מעשי בני האדם. באמצעות אבלו, האדם מחזק שוב את הקשר לה' ומקרב את עצמו לקב"ה, וזוהי גאולתו השלמה, הגאולה הפרטית והאישית שלו.

שבירת כוס הזכוכית מתחת לחופה, מטרתה להזכיר את חורבן ירושלים. בתוככי שמחתנו, מתחת לחופה, אנו מזכירים את החורבן מתוך מטרה להשתית את חיינו בדרך של התקרבות לה' והחזרת זיו השכינה למקומו.תגובות הוסף תגובה
1.אחלה אתר מזהנהנתי (לת)רועי כהן צדק09/02/07
בניית אתרים