כיצד מתייחסת תורת ישראל לגויים?

כאשר מדברים על המושג גוי, מיד חושבים שהכוונה לנוצרים, למוסלמים או לעובדי האלילים בארצות המזרח. כמעט שלא עולה על דעתנו, שמבחינתה של היהדות ההיבט הינו שונה לחלוטין.

ובכן, כידוע, עם ישראל נצטווה לקיים תרי"ג (613) מצוות. בד בבד נצטוו בני אומות העולם לקיים שבע מצוות, הידועות בשם: 'שבע מצוות בני נח'. מצוות אלו מהוות את התשתית לחיים בעולם ואת היסוד לקיום האנושות.

על הגויים, או כפי שהם מכונים בהלכה: 'בני נח', לקיים מצוות אלו שניתנו להם ע"י ה'. הם אינם נוצרים, מוסלמים או בני דת אחרת. הם חיים עפ"י מה שנצטוו בתורת ישראל, וכך הם ממלאים את חובתם כלפי הבורא.

עפ"י השקפת היהדות, הדתות האחרות בטעות יסודן. מאמיניהן של דתות אלו נטלו חלקים מתורת ישראל, עיוותו אותם והחלו לחיות במסגרות נפרדות. לדעת הרמב"ם הנצרות נחשבת לעבודה זרה, מפאת עניין השילוש שהוא מיסודות אמונתם, ומהותו – סילוף האמונה בבורא.

גויים המקיימים שבע מצוות בני נח בגלל ציוויו של הבורא, אינם 'בני דת' אחרת. הם חיים עפ"י תורת ישראל. גם בחלקם כלולים ענייני הגות עמוקים והלכות רבות, מסועפות וגדושות פרטים.

לאורך הדורות חיו דמויות דגולות שהיוו דוגמא חיה לדרך חייהם של 'בני נח'. בשנים האחרונות תנועה זו צוברת תאוצה במדינות רבות בעולם. בני עמים רבים מצטרפים לדרך חיים זו, לומדים אותה בצוותא, ואף קשורים לרבנים יהודים המעודדים אותם ומורים להם את דרכם.

אנשים אלו אינם קשורים לנצרות. הם במוצהר גויים החיים על פי התורה שנתן הבורא בהר סיני. זוהי הדרך שעל הגויים ללכת בה, בכך הם ממלאים את תפקידם עלי אדמות. כאשר הם לומדים היטב את מה שהוטל עליהם ומקיימים כל פרט, הם נקראים חסידי אומות העולם. בני הדתות האחרות טועים בדרכם, ואינם ממלאים את התפקיד שיועד להם.

עם ישראל שואף לבואה של הגאולה השלמה ומצפה לה. באותה שעה תתגלה מלכותו של ה' בעולם כולו, ייבנה בית המקדש, וכולם ינהרו אל הר בית ה'.

גם לגויים מיועדים תפקידים בעת הגאולה. הם יתעלו מבחינה רוחנית, ויגיעו לשלמות המיועדת להם ע"י מילוי תפקידיהם המיוחדים. בעת ההיא כל יושבי תבל יתעלו ויתקרבו לה', ושכינתו תאיר לארץ ולדרים בה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים