מדוע האמונה ב"אתה בחרתנו מכל העמים" אינה גזענות?

לא קיים קשר או דמיון כלשהו בין שני מושגים אלו. נבאר תחילה את הצד האפל של התמונה:

הגזענות קשורה לתחום הביולוגי. עם מסויים מחליט שה'דם' שלו עליון יותר מה'דם' של עמים אחרים, ובמטרה לשמור על 'טהרת הגזע' הוא מקפיד מאוד, שלא יתערבו בעמו אנשים שהם 'נחותים יותר'.

יורשה לי להתבטא בחופשיות. אצל בעלי חיים, כגון: כלבים, חתולים או סוסים יש מיוחסים יותר, כי מוצאם מגזע טהור, ויש מיוחסים פחות מפאת היותם בני תערובת או ממוצא לא ידוע. באותו אופן החליטו בני עמים שונים, כי הם מיוחסים יותר, לנוכח ה"עובדה" שמוצאם מהגזע העליון, הטהור. הבעיה היא, שאנשים אלו החליטו בד בבד שלבני 'הגזעים הנחותים' יש להתייחס בצורה מעליבה ומשפילה, והשיא – שיש ח"ו להשמידם בתאי גזים!

ככלל ניתן לקבוע שהגזענות - מטרתה המוצהרת היא לשמר את 'הגזע העליון' ולהרחיק את 'הגזע הנחות', להשפילו או אף להשמידו.

ומכאן לצד המואר של התמונה:

עם ישראל הינו העם שנבחר ע"י ה', כפי שנאמר: "אתה בחרתנו מכל העמים". מה רחוקה השקפה זו מאותה גזענות שפלה! ראשית, ההבחנה הינה כולה רוחנית. לא מדובר ב'גזע' ולא מדובר ב'דם'. כאשר ה' רצה להעניק את התורה לבני אדם, הוא סובב תחילה בין כל האומות, והציע להן לקבל את התורה. חז"ל מדגישים שאפילו אחת מהן לא הסכימה לכך. רק עם ישראל קיבל את התורה, והסכים לשמור אותה לעולם ועד, ובכך נבחר לנצח.

בחירה זו מתבטאת בתפקיד רוחני נעלה, באמונה זכה ובשמירת המצוות. ויותר מכך, הדלת לא נשארה נעולה! כל אדם, מכל אומה שהיא, החפץ בלב שלם להצטרף לעם ולקבל את המטלות הרוחניות הללו, רשאי להתגייר ולהצטרף. למותר לציין שבגרמניה הנאצית לא קיבלו איש מ'גזע נחות'. משרפות טרבלינקה מהוות עדות לכך!

זאת ועוד, כשעם ישראל ימלא את תפקידו הרוחני בשלמות. תבוא הגאולה השלמה לעולמנו. גאולה זו תהיה גאולתם של כל באי עולם. כל העמים ינהרו, כדברי הנביא, אל הר בית ה'. פעמי הגאולה יהדהדו בשעה זו באוזני כל יושבי תבל, וכולם יזכו להתעלות רוחנית ולמסגרת חיים נעלה יותר.

בניית אתרים