מהו עקרון הבחירה החופשית? האם האדם יכול לבחור בניגוד לרצון הבורא?

עקרון הבחירה החופשית מהווה את הבסיס לכל מערכת המצוות, וכפי שניסח זאת הרמב"ם: "רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו... כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם... ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה".

נתבונן במסר שמעביר לנו הרמב"ם. אמנם התרגלנו כבר לחשוב ברוח זו. ולכן, נראים לנו דברים אלו כפשוטים, הן מצד שורת ההגיון המחייבת אותם והן מצד פסוקי התורה המצביעים על כך: "ובחרת בחיים" ועוד, אולם, לאמיתו של דבר, עקרון זה אינו פשוט כלל. אלמלא שהעידו לנו על אמיתותו היינו לבטח מפקפקים בו. היינו סבורים שלא יתכן שהבורא יעניק לאדם אפשרות לבחור ברע ולהמרות את פיו. אולם, כאמור, כך הם פני הדברים.

מטרת הבריאה היא שהאדם יבחר מרצונו ומהכרתו בטוב וימאס ברע. בחירה חופשית תתכן רק כאשר ניצבות לפני האדם שתי האפשרויות וביכולתו לבחור באחת מהן. יכולת הבחירה ברע היא הנותנת תוקף לבחירה הרצויה בטוב, והיא הנותנת משמעות לעבודה העצמית של האדם הבוחר במילוי צו הבורא כיעדו המרכזי בחיים.

בנקודה זו דומה האדם לבוראו. גם האדם, יציר כפיו של הקב"ה, פועל מרצונו החופשי, ואין כל גורם המכריח או כופה אותו לכך. זוהי סגולתה של הבחירה החופשית שנמסרה לידיו של האדם. בנקודה זו בולט יחודו של האדם על פני כל יצורי תבל. האדם, שלא כבעלי החיים האחרים, מסוגל לכלכל את צעדיו עפ"י רצונו בניגוד לכללי תורשה, סביבה וכדומה. מעשי האדם מקורם ברצונו, ובכוחו להתעלות מעל לגורמים חיצוניים.

טווח הבחירה המוענק לאדם הוא רחב ביותר. כה רחב הוא טווח בחירתו של האדם, עד שהוא מסוגל, כביכול, לפעול אפילו בניגוד לרצון בוראו. בתופעה זו מצוי דבר והיפוכו. לוקח אדם את הכוחות הניתנים לו באותה שעה מאת הבורא, ומשתמש בהם בניגוד לרצון הנותן. אלמלא שהיינו רגילים לתופעה זו ונתקלים בה מידי יום, היא היתה מעוררת השתוממות רבה.

מן הראוי להסביר ולהדגיש שה' הוא כל יכול ו"אין עוד מלבדו" מאומה בעולם. אלא שה' ברצונו להביא לתכלית הבריאה, שהיא תשלום שכר לעושי רצונו, איפשר כביכול לבני האדם לעמוד בפרשת דרכים כשביכולתם לפנות לכיוון החיובי או חלילה, לשלילי. את האדם, נזר הבריאה, ברא ה' באופן שהוא מתדמה לו הן במישור ההחלטות והן במישור הביצוע המעשי. אולם, כאמור, הכל כלול במסגרת תכלית הבריאה, מסגרת שנקבעה ע"י הבורא עצמו ברוב חסדו ורצונו להיטיב לברואיו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים